1928-1942 GM Chrysler International Nash ignition points NORS Wizard CS65

  • $ 20.00


1928-1942 GM Chrysler International Nash ignition points NORS Wizard CS65

fits

 

1929-1934 Chevrolet

1928-1933 Chrysler

1930-1933 Desoto

1930-1933 Dodge

1938-1941 International

1941-1942 Nash

1934-1935 Oldsmobile

1929-1934 Plymouth

1928-1932 Pontiac